Sodiro nieuwsbrief

Ik wens via e-mail op de hoogte gehouden te worden van nieuwe informatie op de site.

Nieuw? Registreer je hier.

illustratie van nieuwsbriefnieuws

Betaalt u binnenkort minder patronale bijdragen?

In onze vorige nieuwsbrief brachten wij u reeds op de hoogte van de stapsgewijze daling van de werkgeversbijdragen. De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht ("Taxshift") verduidelijkt de concrete maatregelen om deze doelstelling uit te voeren. Tegen 2018 moet een basispercentage van 25% worden bereikt.

Verhoogde fiscale lastenverlaging voor ondernemingen met ploegen- en nachtarbeid

Werkgevers die werknemers in ploegen- of nachtarbeid tewerkstellen hoeven een deel van de bedrijfsvoorheffing niet door te storten aan de fiscale administratie. In het kader van de taxshift werden 2 maatregelen genomen die deze fiscale gunstmaatregel versterken.

Verhoging vrijgesteld maximumbedrag loonbonus

Vanaf 1 januari 2016 wordt het maximumbedrag van de loonbonus verhoogd.

Asielzoekers sneller aan het werk

Sinds 9 november 2015 is de wachtperiode voor het bekomen van een arbeidskaart C ingekort van 6 maanden naar 4 maanden voor aangemelde asielzoekers.

In de kijker : de individuele beroepsopleiding in de onderneming

De individuele beroepsopleiding, of kortweg IBO, is geen nieuw initiatief. Het traject om werkzoekenden naar een vast contract te leiden, is echter weinig gekend. Wij sommen voor u de belangrijkste principes op.

Verplichte aanwezigheidsregistratie op bouwwerven nu ook voor werven van minstens € 500.000

De grens voor de verplichte aanwezigheidsregistratie voor werken op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (checkinatwork) wordt verlaagd van € 800.000 naar € 500.000.

Outplacement : einde overgangsregeling

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken, heeft hij recht op een outplacementaanbod van zijn werkgever. Aanvaardt hij dit, dan mag de werkgever de opzegvergoeding verminderen met 4 weken loon.

Vanaf 1 januari 2016 mag de werkgever deze 4 weken loon ook aftrekken van de opzegvergoeding indien de werknemer het outplacementaanbod niet aanvaardt.

Fiscus treedt strenger op bij niet- of laattijdige aangifte in de bedrijfsvoorheffing

In een bericht op haar website wijst de FOD Financiën erop dat heel wat schuldenaars van bedrijfsvoorheffing geen aangifte of een foutieve aangifte indienen en / of dat fiscale fiches niet correct of niet tijdig worden ingediend.