Sodiro nieuwsbrief

Ik wens via e-mail op de hoogte gehouden te worden van nieuwe informatie op de site.

Nieuw? Registreer je hier.

illustratie van nieuwsbriefnieuws

Welke RSZ-voordelen biedt het Vlaamse doelgroepenbeleid?

Door de 6de Staatshervorming kregen de deelstaten de bevoegdheid om een eigen arbeidsmarktbeleid uit te werken. Het Vlaamse Gewest legt met zijn vereenvoudigd doelgroepenbeleid de focus op de ouderen 55+, de jongeren -25j en de personen met een arbeidshandicap. De hieraan gekoppelde RSZ-verminderingen zullen in principe vanaf 1 juli 2016 van toepassing zijn.

Economische werkloosheid voor bedienden : ook bij onvoorziene omstandigheden

Vanaf 2 juni 2016 zullen werkgevers waarvan de onderneming door de Minister van Werk is erkend als onderneming in moeilijkheden ook bij onvoorziene omstandigheden gebruik kunnen maken van economische werkloosheid voor bedienden.

Betaalt u binnenkort minder patronale bijdragen?

In onze vorige nieuwsbrief brachten wij u reeds op de hoogte van de stapsgewijze daling van de werkgeversbijdragen. De wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht ("Taxshift") verduidelijkt de concrete maatregelen om deze doelstelling uit te voeren. Tegen 2018 moet een basispercentage van 25% worden bereikt.

Terugvordering onterecht betaalde bijdragen wegens onvoldoende opleidingsinspanningen

Werkgevers die behoren tot een sector waarin onvoldoende opleidingsinspanningen werden gerealiseerd, dienden voor de jaren 2008 tot en met 2011 een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05% te betalen. Een recent arrest van de Raad van State heeft de lijst van getroffen sectoren voor het jaar 2009 nietig verklaard, waardoor deze bijdrage kan worden teruggevorderd.

Kwartaalbijdrage voor werkgevers met veelvuldig gebruik van economische werkloosheid

Werkgevers die frequent gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid voor hun arbeiders en leerlingen, krijgen op vandaag al een responsabiliseringsbijdrage opgelegd die jaarlijks door de RSZ wordt geïnd.  Om de maatregel te versterken, zal deze bijdrage vanaf 2017 per kwartaal worden aangerekend.

In de kijker : de individuele beroepsopleiding in de onderneming

De individuele beroepsopleiding, of kortweg IBO, is geen nieuw initiatief. Het traject om werkzoekenden naar een vast contract te leiden, is echter weinig gekend. Wij sommen voor u de belangrijkste principes op.